WPS文字快捷键输入符号汇总

来源:下载之家 作者:Jyogetu

wps office

wps office

版本:v10.1.0.6393
大小:58.10MB
分类: 办公软件
立即下载
查看详情

导读:  遇到特殊的符号,虽然可以从特殊符号插入来输入,但实际操作起来就很麻烦。如果你也有相同的困恼的话,那么可以参考下面的WPS快捷键输入常用符号。

 遇到特殊的符号,虽然可以从特殊符号插入来输入,但实际操作起来就很麻烦。如果你也有相同的困恼的话,那么可以参考下面的WPS快捷键输入常用符号。

WPS文字快捷键输入符号汇总

 WPS文字

 Alt+177 :±(正负号)

 Alt+41388 :‖(平行)

 Alt+41409 :×(叉,错)

 Alt+41415 :∏(圆周率)

 Alt+41419 :∷ (成比例)

 Alt+41420 :√(勾,对)

 Alt+41421 :⊥(垂直符)

 Alt+41423 :∠(角)

 Alt+41425 :⊙ (圆)

 Alt+41430 :≈(约等于)

 Alt+41436 :≤ (小于等于)

 Alt+41437 :≥(大于等于)

 Alt+41438 :∞ (无穷大)

 Alt+41439 :∵(因为)

 Alt+41441 :♂ (男生)

 Alt+41442 :♀(女生)

 Alt+41443 :° (度)

 Alt+41448 :¤(太阳?)

 Alt+41454 :☆ (五星)

 Alt+41458 :◎(内圆)

 Alt+41459 :◇ (空心菱形)

 Alt+41460 :◆(实心菱形)

 Alt+41466 :→ (向右)

 Alt+41467 :←(向左)

 Alt+41468 :↑ (向上)

 Alt+41469 :↓(向下)