QT语音怎么进行个人展示?QT语音个人展示教程

来源:下载之家 作者:石头
导读:   QT语音怎么进行个人展示?今天,小编就教大家如何在QT语音中进行个人展示。

  QT语音怎么进行个人展示?今天,小编就教大家如何在QT语音中进行个人展示。

  点击主面板右上角菜单中的个人设置里可更换个人秀,换上喜爱的照片,无论在自己房间,或其他房间都可展现。

QT语音怎么进行个人展示?QT语音个人展示教程

  查看他人个人秀

  进入频道在麦序上都可看到他人的个人秀

QT语音怎么进行个人展示?QT语音个人展示教程

  更换个人头像

QT语音怎么进行个人展示?QT语音个人展示教程

  查看他人个人头像

  进入房间后,右键单击成员列表的用户,选择查看个人信息。

  在用户的个人资料面板即可查看该用户的个人头像。

QT语音怎么进行个人展示?QT语音个人展示教程
QT语音怎么进行个人展示?QT语音个人展示教程